لیوان نی دار دو جداره عایق داره 300 میلی تامی تیپی